Warunki zakupu

Warunki umowy zakupu - sprzedaży zamówionych części do samochodów i materiałów eksploatacyjnych.

1. Pojęcia 
1.1. Wykonawca - "Krasta Auto", nr Regonu 121981098, adres siedziby: Ozo g. 10A, 08200, Vilnius.
1.2. Zamawiający – osoba przedstawiająca – podpisująca na zamówieniu – osoba fizyczna czy prawna, lub firma nie będąca osobą prawną.
1.3. Część - Autoczęść – ujęta na zamówieniu z przeznaczeniem -  do funkcjonowania lub dekoracyjności samochodu lub/i materiały do eksploatacji, także części, które nie stanowią bezpośrednich części samochodów.
1.4. Nazwa części – określenie oznaczające gatunek Części (model lub itp.)
1.5. Producent – dostawca oryginalnych BMW części lub, partnerzy dostawczych części (np. opon, niektórych cieczy eksploatacyjnych) – w obojętnie którym kraju jest producent lub przez niego upoważniony hurtownik, u którego sam producent zamawia części.
1.6. Zamówienie – Lista zamówionych przez Zamawiającego części i ich cen wysyła się do Zleceniobiorcy -Wykonawcy.
1.7. Potwierdzenie zamówienia – Wykonawca wysyła list z podsumowaną należnością płatniczą na wskazany adres e-mail i oczekuje na potwierdzenie przez Zamawiającego zamówionych części.
1.8. Termin – data dostawy części, okres podczas jakiego Zamawiający zobowiązany odebrać zamówioną część = to jest okres 2 miesięcy od dnia kiedy Wykonawca ustnie i pisemnie poinformował o przygotowanej części gotowej do odebrania.

2. Zakup – sprzedaż - umowa
2.1. W umowie Wykonawca zobowiązuje się w ustalonym terminie przekazać część dla Zamawiającego, a Zamawiający zobowiązany tą część odebrać i wpłacić w Zamówieniu ujętą należność.
2.2. Umowa obowiązuje, niezależnie od tego, na podstawie jakich poleceń Zamawiający zamówi autoczęść i nieważne do jakiego samochodu zostanie zamontowana zamówiona część.
2.3. Ta umowa nie zmienia i nie podważa innych umów zawartych między  Zamawiającym a Wykonawcą, jeśli strony nie umówiły się inaczej.

3. Utworzenie umowy zakupu - sprzedaży
3.1. Umowa zakupu – sprzedaży zostaje utworzona podczas zapisywania zamówienia przez Zamawiającego na stronie internetowej Wykonawcy. Po wysłaniu zamówienia, w nim zawarte dane nie podlegają zmianie – nie wolno ich zmieniać. Utworzona umowa zakupu - sprzedaży zatwierdzana jest automatycznie, przechodząc do poczty e-mail Zamawiającego, gdy on wysyła potwierdzenie zamówienia.
3.2. Jeśli zamówienie wypisuje osoba w imieniu innej osoby, to wysłanie zamówienia oznacza jego potwierdzenie, iż jest odpowiednio upoważniony decydować o cenie, o zawarciu umowy, odbioru Części.

4. Termin dostawy Części
4.1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć część w ciągu 2 dni roboczych, licząc od dnia uregulowania płatności, jeśli zamówiona część jest na stanie w magazynie, i w ciągu 8 dni pracujących, jeśli nie posiada na stanie, musi sprowadzić, licząc od dnia opłacenia za zamówioną część.
4.2. Jeśli Wykonawca nie dostarczył Części  w określonym terminie, ze względu, iż Producent przedłużył czas dostawy, w takim przypadku bez żadnych skutków okres oczekiwania przedłuża się do dnia kiedy otrzyma Część od Producenta, lecz nie dłużej niż 30 dni. W tym przypadku, Wykonawca na prośbę Zamawiającego powinien przedstawić pismo-potwierdzenie od Producenta o opóźnianiu dostawy  Części.
4.3. Jeśli Wykonawca nie wywiązał się z danego terminu przedłożenia - dostawy Części (nie z własnej winy) przyczyniły się ku temu usługi transportowe, pocztowe, usługi  kurierskie lub przyczyniły się problemy innych osób trzecich. W tym przypadku realizacja dostawy może potrwać do 21 dni. W tym przypadku na prośbę Zamawiającego, Wykonawca powinien przedstawić odpowiednie pismo-potwierdzenie osób trzecich o przyczynie opóźnienia w dostawie zamówionej  części.
4.4. Zamawiający zobowiązany jest przyjąć dostarczoną Część przez Wykonawcę, niezależnie od tego, iż poprzez długie oczekiwanie ta Część może okazać się zbędną. Zamawiający może otrzymać identyczną Część za niższą cenę, Zamawiający sprzedał lub stracił prawo do samochodu, do którego zamówił Część, itp. Zamawiający powinien przyjąć Część nawet wtedy, gdy okaże się, że do naprawy samochodu nie zpasuje zamówiona część. Zamawiający ma prawo odmówienia przyjęcia i wymagania zwrotu pieniędzy awansem, jeśli wspomnianej diagnostyki  dokonał i Część rekomendował Wykonawca.

5. Przyjęcie, przekazanie Części,
5.1. Część jest dostarczana przez kuriera lub gotowa do odebrania w siedzibie Wykonawcy. Sposób dostawy wybiera zamawiający podczas uzupełniania zamówienia.
5.2. Odbiór towaru może trwać do 3 dni od czasu ustnego i pisemnego powiadomienia o jej gotowości do odbioru przez Zamawiającego. – Części odebrać powinien u Wykonawcy, jeśli nie umówił się z Zamawiającym w inny sposób np. zamontowania Części do wskazanego przez niego samochodu. Jeśli z przyczyn obiektywnych Zamawiający nie może odebrać Części w najbliższym czasie, to powinien odebrać nie później niż w ostatni dzień ustalonego terminu  przedłożenia - dostawy Części. Jeśli  Zamawiający nie został powiadomiony przez Wykonawcę o nadejściu Części, odbiór możliwy będzie w ostatni dzień ustalonego terminu dostawy Części.
5.3. Wysyłając zamówioną Części w naszym sklepie za pośrednictwem firm kurierskich, Klient zostaje poinformowany ustnie i pisemnie o planowanych kosztach przesyłki i ustaleniu dnia i miejsca (pod ustalony adres) dostawy przed wysłaniem paczki.  Koszt przesyłki uzależniony jest od wagi oraz gabarytów zamawianych towarów. Dodatkowy koszt ten jest ustalany z Zamawiającym. Jeśli w uzgodnionym dniu kurier pod wskazanym adresem nie zastaje Zamawiającego Część powraca do Wykonawcy, wtenczas klient może odebrać ją w siedzibie Wykonawcy nie później niż w ostatnim dniu ustalonego terminu (jak na Zamówieniu) i powinien opłacić kuriera i szkodę podczas gdy kurier zwracał część dla Wykonawcy.
5.4. Zamówioną część przekazuje się bezpośrednio osobie wskazanej w Zamówieniu za okazaniem następujących dokumentów: (a) potwierdzenie zamówienia; (b) notarialne upoważnienie (w razie odbioru Części przez osobę nie wskazaną w Zamówieniu), (c) dowód tożsamości; upoważniona osoba przedstawia: (a) potwierdzenie zamówienia, (b) upoważnienie, (c) dowód tożsamości.
5.5. Jeśli  Zamawiający nie odebrał Części w wyznaczonym terminie, jest zobowiązany wpłacić dla Wykonawcy po 1 EUR za każdy zwlekany dzień.
5.6. Jeśli na podstawie oddzielnej umowy (różnej od tej między Zamawiającym a Wykonawcą),  Wykonawca zobowiązuje się zamontować zamówioną Część do wskazanego samochodu, to Wykonawca nie jest zobowiązany przed zamontowaniem przekazywać jej i przedstawiać dla Zamawiającego. W tym przypadku Wykonawca ma prawo rozpakowania Części i wmontowania jej do wskazanego przez Zamawiającego  samochodu. Jeśli zachodzi potrzeba – on  ma też prawo do rozebrania tej Części a po wmontowaniu do samochodu z polecenia klienta – sprawdza działanie tej Części.Na prośbę Zamawiającego Wykonawca powinien też przekazać mu opakowanie po tej Części oraz załączone instrukcje, opis.
5.7. Część przechodzi na stan Zamawiającego po jej nabyciu, lub przekazaniu samochodu z zamontowaną tą Częścią; od moment zwrotu samochodu i po załatwieniu formalności na podstawie faktury – rachunku.

6. Gwarancja i rozwiązywanie-uwzględnienie reklamacji.
6.1. Jeśli na podstawie odrębnej umowy Wykonawca zobowiązuje się zamontować Część do wskazanego przez Zamawiającego samochodu, to gwarancję jakości tej Części reglamentuje odpowiednia umowa o usłudze remontu tego samochodu.
6.2. Gwarancji (udziela Wykonawca) do 24 (dwudziestu czterech)  miesięcy podlega ta Część, której Wykonawca nie użył i nie zużył, czyli nie wmontował do wskazanego samochodu Zamawiającego. Reklamacje odnośnie zewnętrznych wad na zakupionej Części Zamawiający ma prawo zgłosić przez okres 24 godzin od chwili otrzymania towaru.
6.3. Wykonawca nie ponosi  odpowiedzialności w okresie gwarancji, jeżeli: a) samochód uległ awarii, zepsuciu lub doznał inne defekty, które pojawiły się nie z przyczyn Wykonawcy (np. ze względu na nieodpowiednią eksploatację samochodu i awarii); nieodpowiednie montowanie Części, gdy Część tę wmontował nie Wykonawca, itp.). b) Część  nieoryginalna lub/i nie jest nowa Część, którą Wykonawca przekazał za zgodą Zamawiającego; c) gdy opisane przykłady dotyczą  w zamówienia podpisanego z innymi krajami.
6.4. Wykonawca nie udziela gwarancji i nie odpowiada za Część, która wykorzystywana (nie zgodnie z zastosowaniem) do celów zwiększonej eksploatacji (np.: opony, szyby, lusterka, klocki hamulcowe i tp).
6.5. Rozwiązując uzasadnione uwagi-reklamacje odnośnie jakości Części Wykonawca, ma obowiązek w ustalonym terminie - okresie przez obie strony, zamienić ją na analogiczny nowy towar lub pokryć wyrządzone szkody – naprawić  wady w swym zakresie.
6.6. Klient w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania towaru może bez podania przyczyny i bez poniesienia kosztów (za wyjątkiem kosztów, powiązanych z wysyłką Towaru z powrotem dla sprzedawcy, jeżeli nie ustalono inaczej) odmówić się od zawartej umowy. Klient niezwłocznie i nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia przedstawienia zawiadomienia o wycofaniu umowy dla Wykonawcy powinien wysłać albo przekazać Towar dla Wykonawcy albo dla innej upoważnionej przez niego osoby w uzgodniony sposób. Po zwrocie Towaru, Wykonawca w ustalony sposób nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od wycofania umowy zwraca dl Klienta wszystkie zapłacone przez niego sumy albo nieodpowiednie Towary mogą zostać zamienione odpowiednimi (pokrywając różnicę cen). Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, z wyjątkiem przypadków, kiedy wg umowy, te koszty bierze na siebie Wykonawca. Zwrócić można tylko nieużywane i niezanieczyszczone Towary w oryginalnych nieuszkodzonych opakowaniach. Zwracając Towar obowiązkowo należy przedstawić dokument zakupu (otrzymany rachunek podczas nabycia). 

7. Cena i płatność
7.1. Ceny Towarów podane są na stronie internetowej Wykonawcy. Ceny Towarów są przybliżone i wedle uznania Wykonawcy podlegają pomniejszeniu lub powiększeniu w przypadku zaistnienia obiektywnych okoliczności (zmiana cła, akcyzy i innych podatków mających zastosowanie, zmiana kursu walut itp., jednak nie więcej niż o 20 %).
7.2. Rozliczenie za Towary odbywa się w jeden z poniższych sposobów:
7.2.1. Płatność w banku za pomocą karty płatniczej – jest to przedpłata uiszczana kartą bankową debetową lub kredytową w trakcie zamawiania Towarów. Dane karty płatniczej Zamawiającego wprowadzane są bezpośrednio do bezpiecznego serwera bankowego, dlatego odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych leży na banku obsługującym Wykonawcę i banku, przez który została wydana karta;
7.2.2. Płatność w systemie PayPal – jest to przedpłata dokonywana w systemie PayPal obsługującym karty kredytowe. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych w tym przypadku leży na firmie PayPal (Europe) S.à.r.l & Cie, S.C.A. administrującej systemu obsługi kart kredytowych;
7.2.3. Płatność przelewem bankowym – jest to przedpłata dokonywana przez Zamawiającego w formie przelewu bankowego pieniędzy na konto Wykonawcy No. LT327044060001087571 w banku „SEB”. W polu Tytuł płatności Zamawiający wpisuje numer Zamówienia;
7.2.4. Płatność gotówką lub karta płatniczą w trakcie odbioru Towarów – jest to płatność dokonywana na rzecz kuriera, który dostarczył Towary.
7.3. W przypadku płatności w jeden ze sposobów wymienionych w punktach 7.2.1-7.2.2 Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty natychmiastowej. W powyższych przypadkach kształtowanie przesyłki i odliczenie terminu dostarczenia Towarów rozpoczyna się wyłącznie po zaksięgowaniu wpłaty za Towary.
7.4. W przypadku płatności w sposób określony w punkcie 7.2.3 Zamawiający zobowiązuje się do dokonania zapłaty w terminie 3 (trzech) dni od daty doręczenia potwierdzenia zawarcia umowy. W przypadku nieuiszczenia płatności przez Zamawiającego w określonym terminie Wykonawca może bez uprzedniego powiadomienia odwołać Zamówienie.
7.5. Płatność w sposób określony w punkcie 7.2.4 możliwa jest jedynie w przypadku kuriera świadczącego usługę tego rodzaju.
7.6. Jeśli Wykonawca zawiera odpowiednią długotrwałą umowę z Zamawiającym, to rozlicza się na podstawie warunków zawartych w tej umowie.

8. Polityka prywatności
8.1. Wykonawca zapewnia Klientowi prywatność oraz odpowiednią ochronę jego danych osobowych (w tym prawa osób, których dane dotyczą) zgodnie z ogólnym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych (UE) 2016/679 (zwanym dalej „Rozporządzeniem”) oraz innymi przepisami regulującymi ochronę danych osobowych.
8.2. Klient potwierdza, że zapoznał się z polityką prywatności sklepu internetowego oraz że został poinformowany, w jaki sposób Wykonawca przetwarza dane osobowe przekazane bezpośrednio i/lub pośrednio przez Klienta podczas wizyty w sklepie internetowym Wykonawcy i/lub podczas składania zamówień na Towary.

9. Zerwanie umowy
9.1. Wykonawca może  zerwać umowę lub nie wyrazić zgody na dostawę Części, jeżeli okaże się, że tej Części Producent nie dostarczy w oczekiwanym terminie lub nie jest w stanie ją dostarczyć. Wykonawca ma ku temu prawo. Wykonawca zwraca przedpłatę dla klienta za tą zamówioną - oczekiwaną Część, lecz nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie tej Części.
9.2. Ta umowa może być przez obie strony uzupełniana, zamieniana po pisemnym porozumieniu.

Masz pytania?
+370 690 00711
I-V (9:00 - 18:00)
skontaktuj się z nami »
Odpowiemy w ciągu 2 godzin roboczych

VIN - vehicle identification number. You can find it on your vehicle registration document.

Please provide WSZYSTKIE 17 symbole, letters are case-insensitive.